خداى دې خاورې درسره هم وبښي

ګرانه ماما! خداى دې خاورې درسره هم وبښي، ډېر بې وخته رانه لاړې، پښانه يو ځل بيا يتيمان شول.