په پښتون ولس كې ستا

محترم ماما! خداى دې وكړي، چې په پښتون ولس كې ستا په شان ډېر داسې كسان پيدا شي.