زموږ لوى مشر د پښتنو دروند

زموږ لوى مشر د پښتنو دروند شخصيت له دې دنيا څخه لاړ، موږ ټول يې ځانته پرېښودو. ډاكتر ستورى د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند بنسټ ايښودونكى او د مرګ تر ورځې ددې ګوند مشر و. د پښتنو د يووالي او اّزادۍ لپاره يې ډېر ستر خدمتونه كړي دي.