د پښتون ملت د يووالی لپاره

زما ګران ملګری کبیر ستوری د پښتون ملت د يووالی لپاره نه ستړیکیدونکی صادقانه خدمتونه کړی دی چې زمونږ په زړونو کې به تل پاتی وی . ارواښاد ستوری زمونږ نه ډیر ژر او بی وخته جدا شو اروا دی ښاده وی .