د ارواښاد ستوري غمشريك دى

د ډاكتر كبير ستوري وفات پښتو كلتور او ادب ته، د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند ته او ټول پښتون قام ته يو نه جبرانېدونكى نشتوالى دى، چې په دې غميزه كې ټول خلك په تېره بيا د ادب، هنر او افغاني كلتور پښتني ټولنه د ارواښاد ستوري غمشريك دي.