زمونږ خوږ او پوهـ ماما صیب

زمونږ خوږ او پوهـ ماما صیب اروا دی ښاده وی .