محترم مرحوم کبیر ستوری ته دی

محترم مرحوم کبیر ستوری ته دی خدای (ج) جنتونه په برخه کړی او کورنۍ ته ئې دی خدای پاک د زړه صبر او عظیم په برخه کړی .