موږ (پښتانه) وياړ پرې كوو

هغه څه چې ارواښاد كبير ستوري پرې ايښي دي، موږ (پښتانه) وياړ پرې كوو. ارواښاد ستورى نه يوازې دا چې زموږ په زړونو كې ژوندى دى،بلكې د پښتنو د يووالي په لاره كې به د ارواښاد ستوري ويناوې او اّثار خورا مهم رول لوبوي.