د انسانيت او شرافت غوره نمونه

ډاكتر كبير ستورى د انسانيت او شرافت غوره نمونه وه او د پښتون/افغان ولس لپاره د ټولنيزې ولسواكۍ ټينګ غوښتونكى و. د هغه ارمانونه دې خداى د پښتون/افغان په خاوره كې ترسره كړي.