عزتمند محترم ترورزی ملی او لوړ شخصیت

زه محمد ناصر رنځورپال د افغانستان د کونړ د تیشی اوسیدونکی یم او اوس په کاناډا کې مهاجر یم خپل ګران او عزتمند محترم ترورزی ملی او لوړ شخصیت کبیر جان ستوری د مړینی له کبله خپل خواخوږی او خفګان وړاندی کوم