د ټولو پښتنو په سر روښانه او ځلېدونكى

ډاكتر كبير ستورى د ټولو پښتنو په سر روښانه او ځلېدونكى ستورى و او په هر ځاى او په هر چا ځلېدلى و.