د پښتون قام ستوري د همدې

د ورور ډاكتر كبير ستوري مړينه په پښتون لوى قام كې لويه تشه بولم. په دې هيله چې د پښتون قام ستوري د همدې “ستوري” په څېر وځلېږي.