د خپلوانو، دوستانو او وطنوالو لپاره

خداى بښلى ستورى د خپلوانو، دوستانو او وطنوالو لپاره خواخوږى، مهربان او د مينې ډك او پېرزوينو ژوند درلود.