پښتانه به د ستوري صاحب لاره په كلكه

مرحوم ډاكتر كبير ستورى، چې د خپل عمر ډېره زياته برخه يې د هېواد او خصوصاً لرو او برو پښتنو ته په چوپړ كې تېره كړې او اوږده مبارزه يې كړې ده، دده سياسي مبارزه د ټولو افغانانو او خصوصاً د پښتنو لپاره يو ستر سرمش دى. پښتانه به د ستوري صاحب لاره په كلكه تعقيبوي.