په رښتيا سره ټولو پښتنو ته

د ډاكتر ستوري ناڅاپي مړينه په رښتيا سره ټولو پښتنو ته يوه لويه ضايعه ده.