دده صميمي چلند نه يوازې له ما

ډاكتر ستورى زما د دېرشو كالو دوست و، چې دده صميمي چلند نه يوازې له ما څخه يو صميمي ورور او دوست جوړ كړى و، بلكې له هر انسان سره چې مخامخ كېده، نو دوستي او اشنايي به يې ورسره كوله.