ته رانه لاړې او موږ دې په دې

ګرانه كبير ستورى! ته رانه لاړې او موږ دې په دې دنيا كې يوازې پرېښودلو