زړور، غيرتمن، ملي او علمي لوړ شخصيت

زما د تګلارې پياوړى، زړور، غيرتمن، ملي او علمي لوړ شخصيت د لرې او برې پښتونخوا ځلېدونكى ستورى ولوېده.

ژغ شو چې كبيــــــر تـــــېـــر لــه دنـــيــا شـــونــا

زړه مــــــــې پــــــه ويـــر كـــې مـــبـــتــلا شــونــــا

جــــــرمــــــــــنــــــي واړه پـــــــــــــه ژړا شـــــــــــونــــا

چــې د افغان لوړ ستورى تېر له دنيا شونا