پښتون قوم لپاره يې ډېر خدمتونه كړي

ته يوازې د خپلې كورنۍ څخه نه يې تللى، بلكې ته له پښتون قوم څخه تللى يې. ته له هغه انسانانو څخه يې، چې پښتون قوم لپاره يې ډېر خدمتونه كړي او ډېرې قربانۍ دې وركړي دي.