خو د پښتنو لويه بدمرغي په دې

د ډاكتر صيب ستوري مړينه بې وخته وه، خو د پښتنو لويه بدمرغي په دې كې ده، چې ددې قام ډېر مهم شخصيتونه تل د دوى د تاريخ په ډېرو حساسو وختونو كې له دنيا تللي. كبير ستورى لاړ، خو زموږ په زړونو او مغزو كې به تل ژوندى وي.