زما د 28 كالو ملګرى دوست

ډاكتر كبير ستورى زما د 28 كالو ملګرى دوست و. ډېرې خوږې شپې او ورځې مو سره تېرې كړي دي.