زموږ دروند، خوږ او د مينې ډك ورور

خداى بښلى زموږ دروند، خوږ او د مينې ډك ورور مشر او ستر ليكوال، شاعر او پوهاند و. پښتو او پښتنو ته يې نه ستړي كېدونكي خدمتونه كړي دي.