واقعاً د وطن يو ملي او په وطن

خداى بښلى ستورى صيب واقعاً د وطن يو ملي او په وطن او پښتو ژبه مېن شخصيت و.