خپل ژور خپګان وړاندې كوم

د مرحوم كبير ستوري د مړينې له كبله خپل ژور خپګان وړاندې كوم.