چې ما پرلپسې ځوروي

پښتو ژبې او پښتنو له ډېره بده مرغه يو ډېر قدرمن خواخوږى له لاسه وركړ او دا هغه څه دي، چې ما پرلپسې ځوروي