له پښتنو او پښتونولۍ سره ستره مينه

ارواښاد ستوري صاحب له پښتنو او پښتونولۍ سره ستره مينه لرله او په همدغه اساس يې د خپل ژوند زياته برخه په دغه لاره كې وقف كړې وه.