پښتون د تاريخ يو ژوندى باب

زموږ د پښتنو يو لوى ملګرى زموږ نه جدا شو. هغه چې كوم خدمت خپل ملت ته كړى، هغه د پښتون د تاريخ يو ژوندى باب دى.