ستا د ارمانونو د پوره كولو دپاره

وعده كوم چې ستا د ارمانونو د پوره كولو دپاره به موږ هر ډول هلې ځلې كوو.