د پښتنو ستر لارښود او سياستوال

زموږ ګران مشر او د پښتنو ستر لارښود او سياستوال ډاكتر صاحب ستورى! ستاسې تشه به موږ د همېشه لپاره احساسوو. كوښښ به كوو، چې ستاسې د ارمانونو لپاره هلې ځلې وكړو او ستاسې لاره به تعقيبوو. تاسې زموږ لپاره او د ټول افغان ولس لپاره ژوندي ياست او زموږ د روڼ اندو لارښود ياست.