ياد به تل زموږ د نسل په زړه كې ژوندى

د خپل ګران دوست او فاضل مشر درانه شخصيت لوى ستوري (ارواښاد ستوري) ياد به تل زموږ د نسل په زړه كې ژوندى او تلپاتې وي.