واقعاً د ځلېدونكي ستوري

ډاكتر كبير ستورى واقعاً د ځلېدونكي ستوري په شان د پښتونخوا په تاريخ كې خپل ځاى پرېښود. پر پښتو مېن او د پاك صادق زړه خاوند و.