تـــه زما د شملې وږى

ستـــا وينـــه پښتنه وه

ستـــا ميـــنه پښتنه وه

ته زما د سر شمله وې

تـــه زما د شملې وږى