سياسي او كلتوري منډې رامنډې

د پښتنو د يووالي په لار كې د ارواښاد ستوري سياسي او كلتوري منډې رامنډې به پښتون كهول نه يوازې له ياده نه وباسي، بلكې دا لار به پښتون كهول تعقيبوي. زه يو ځل بيا د هغه د ګوند ټولو كاركوونكيو او غړيو ته د هغوى د لارې د مشعل د بل ساتلو هيله من يم.

انجنير محمد انعام واك

د واك فونډېشن مشر