د ادب او سياست لپاره

ارواښاد ستورى د افغاني ټولنې او د هغه د ادب او سياست لپاره يوه لويه او روښانه څېره وه.