سوچه پښتون او د يوې خبرې سړى

دوكتور كبير ستورى يو سوچه پښتون او د يوې خبرې سړى و، د هغه ناڅاپه مرګ موږ ټولو پښتنو لپاره يوه غمناكه پېښه ده، چې بدل موندل يې ناممكن دي.