د ټول پښتون ولس لپاره

د ډاكتر ستوري مړينه د ټول پښتون ولس لپاره لويه ضايع ده.