د ملي او وطنپرستو شخصيتونو په شمېر كې

د ډاكتر كبير ستوري په مړينې سره د افغانستان د خلكو د ملي او وطنپرستو شخصيتونو په شمېر كې كمبود پيدا شو. موږ او ټول افغانان د هغه ملي او مترقي كارونه او زحمتونه تل په قدرانۍ سره يادوو او د هغه پاك ارمان ته د رسېدو په لاره كې د ټولو افغانانو برياليتوب غواړو.