په افغانستان، پښتونخوا او

ډاكتر ستورى په افغانستان، پښتونخوا او افغانانو مېن پښتون و .