څوك دده ځاى نشي ډكولاى

مرحوم ستورى د پښتو ژبې له ادبيانو او هغه پوهانو څخه و، چې تر ډېرې مودې پورې څوك دده ځاى نشي ډكولاى.