د ټولو افغانانو لپاره

د ډاكتر صاحب ستوري مړينه د ټولو افغانانو لپاره يوه لويه ضايع بولم.