د پښتو د اسمان انګړ

د پښتو د اسمان انګړ د كبير ستوري په مړينه خالي شو. هغه پښتني پښتون زموږ له څنګه لاړ.