د هیواد د ریښتنی بچی

د روفی کورنۍ د هیواد د ریښتنی بچی ډاکتر کبیر ستوری مړینه د ټولو خپلوانو او دوستانو لپاره لوی ضايعه بولی او د کورنۍ سره ئې ځانونه غم شریک بولی . او د خدای بخښلی لپاره د لوی څښتن تعالی څخه فردوس جنت غواړو.