فاني نړۍ څخه په نيك نوم

ســهــــرګاه وه د نــــرګـــــس لـــېمـــــه لانــــــده

څاڅكــى، څاڅكــى يې له سترګو څڅېده

ما ويل څه دي ښكــلــيـه ګـلــه ولــې ژاړې؟

دې ويل ژوند مې دى يوه خوله خـنـدېــده.

دا نړۍ زموږ د ټولو لپاره يوه فاني نړۍ ده، نېكمرغي د هغه چا په برخه ده چې دوى فاني نړۍ څخه په نيك نوم رحلت وكړي.