د پښتنو لپاره لويه ضايع

د ډاكتر كبير ستوري بې وخته او ناڅاپي مړينه د پښتنو لپاره لويه ضايع ده.