د پښتون قام د بخت دا ستورى

ډاكتر كبير ستورى د پښتون قام ستورى و. په ډېر تاسف سره د پښتون قام د بخت دا ستورى پر ځمكه راپرېوت، خو زه باور لرم چې هغه او د هغه افكار ژوندي دي