سياسي او پښتني فكر

زما ورور او د سياسي لارې ملګرى همېشه ژوندى دى او ژوندى به وي او د هغه سياسي او پښتني فكر او نظريه به مخ په وړاندې بوځو، چې اروا يې خوشحاله وي.