پښتانه به تا هېڅكله هېر نه كړي

خداى بښلى ستورى صاحب! ته به تل زموږ په زړونو كې اوسې او ټول پښتانه به تا هېڅكله هېر نه كړي. ته به تل ژوندى يې او ټول پښتانه به تا له ځان سره لري.