يــو ځـلـې بــيــا پــه دې لار

يــو ځـــلـــــې بــيــــا پــــــه دې لار راشـــه

د سهار باده غرمو مړاوي كړل ګلونه

يــو ځـــلـــــې بــيــــا پــــــه دې لار راشـــه

په پخواني منډو دې پرېواته ګردونه