د ژبې او قومي يووالي نوميالى مشر

ارواښاد ستورى زموږ د ژبې او قومي يووالي نوميالى مشر و او د لوړې پوړۍ عالم و. دده ځاى همېشه زموږ په زړونو كې دى