د صداقت او شرافت او اخلاقو نمونه

ډاكتر ستورى د معاصر افغانستان نوميالى مبارز، سپېڅلى انسان، په پښتونولۍ مېن وطنپرست او د صداقت او شرافت او اخلاقو نمونه وه.